Alex Thirifays

Alex Thirifays er projektleder hos Magenta.

Alex Thirifays